Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Dit is het privacy statement van de Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord 'PGNN', gevestigd te Nieuwegein, Nedereindseweg 1-3, 3438 AA (hierna: PGNN),  www.pgnn.nl.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, e-mailbericht, contactformulier op een website of het gebruik van de Chrch App. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PGNN is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Lidmaatschapshistorie
 • Religie

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Indien u ons geen toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PGNN. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken waaruit uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen zouden kunnen blijken, is verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming alleen toegestaan indien wij voldoen aan de eisen van artikel 9 lid 2 sub d van de AVG. Dit houdt - kort gezegd - in dat wij bijzondere persoonsgegevens van leden of voormalige leden alleen mogen verwerken in het kader van onze kerkelijke activiteiten, en dat wij de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van u aan derden mogen verstrekken.

Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het administreren van uw lidmaatschap van onze gemeenschap
 • U te informeren over onze activiteiten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van uw lidmaatschap van onze gemeenschap
 • Ten behoeve van het beheer en het goed functioneren van de website www.pgnn.nl en de Chrch App

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Dit geldt niet voor gegevens waaruit uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen zouden kunnen blijken. Deze bijzondere persoonsgegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw gegevens worden nimmer verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid ('dataportabiliteit') indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord