Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord

Barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconale werk van de gemeente gaat het in de eerste plaats om de zorg voor anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente en binnen en buiten Nieuwegein. Die zorg uit zich zowel in daadwerkelijke steunverlening zoals het gezamenlijk doen van boodschappen, als in het bestrijden van misstanden in de samenleving en zorg voor de schepping.

De diakenen hebben daarbij een bijzondere opdracht. Hun taak is het om het diaconale werk van de gemeente te stimuleren en zelf ook daaraan bij te dragen. Zorg bieden aan wie hulp nodig heeft en werken aan rechtvaardige structuren.
Daarnaast beheren zij het diaconale geld van de gemeente en verlenen zo nodig financiële steun aan groepen en aan personen.

De diakenen hebben allen een taakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Het jeugddiaconaat betrekt jongeren bij het diaconale werk van de gemeente.
Driemaal per jaar vergadert het DB met de diaconieën van zeven andere kerken in Nieuwegein over alle gezamenlijke activiteiten.

De diakenen zijn verder ondermeer betrokken bij:

  • Stichting Urgente Noden Nieuwegein(SUNN);
  • Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein;
  • Kerkdiensten in het Antonius Ziekenhuis;
  • Kerkdiensten voor de gevangenen in de Nieuwegeinse gevangenis;
  • Kerk in Actie Buitenland;
  • Kerstpakkettenactie met de gezamenlijke diaconieën van Nieuwegein.

Jaarverslag Diaconie

Ieder jaar informeert de diaconie u middels haar jaarverslag over de activiteiten en ontwikkelingen binnen de diaconie. Voor de financiële verslaglegging is er een afzonderlijk verslag, zie hiervoor Anbi-diaconie.

Hier vindt u het Diaconie terugblik 2023 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de diverse activiteiten die door de diaconie, of onder de verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2023 zijn uitgevoerd.

Jaarplan Diaconie

Als diaconie laten wij u graag kennis maken met ons jaarplan Diaconie 2024 en verder.
Net als in het vorige jaarplan, vormt het beleidsplan “Uit overvloed” van onze kerkelijke gemeenschap de basis. Met dit jaarplan weet wat u dit jaar vanuit de diaconie onder meer aan activiteiten kunt verwachten. Wanneer u er vragen over hebt lichten wij het graag toe. U kunt daarvoor bij één van de diakenen terecht.

© 2024 PGNN - Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord